Board

2019-2020 Executive Board

President- Jing Cao

President Elect –Young Wang

Past President – Zhen Zhao

Historian – Ming Jin

Treasure – He(Sarina) Yang

Secretory –Yiqi (Rbuen) Luo

Board of Director – Xin Yi & Jieli (Shirly) Li

Communication Offer –Fang Wu


Executive Board 2018-2019

President- Chao Yuan

Past President–Zengliu Su

Advisor –Victoria Zhang & Ming Jin, Zengliu Su

Web master & President Elect – Jing Cao

Treasure – He(Sarina) Yang

Board of Director – Xin Yi & Jieli (Shirly) Li


Executive Board 2017-2018

Past President – Zengliu Su

President- Zhen Zhao

President-Elect — Chao Yuan

Board Director – Xin Yi

Treasure – Sarina Yang

Webmaster – Jing Cao