Board

2021-2022 Executive Board

President – Xin Yi

President Elect – He Sarina Yang

Board of Directors – Jieli Shirly Li & Zhicheng Jin

Secretory – Yiqi Rbuen Luo

Treasurer – Qian Katie Sun

Communication Officer – Rongrong Huang

Past presidents – Young Wang & Jing Cao

Scientific Advisors – Yan Victoria Zhang, William Wu, Zhen Zhao

Historians – Chao Yuan & Zengliu Su


2020-2021 Executive Board

President – Young Wang

President Elect – Xin Yi

Past President – Jing Cao

Board of Directors – He Sarina Yang & Jieli Shirly Li

Secretory – Yiqi Rbuen Luo

Treasurer – Qian Katie Sun

Communication Officer – Rongrong Huang

Scientific Advisors – Victoria Zhang, William Wu, Zhen Zhao, Yuan Chao

Historian – Zengliu Su


2019-2020 Executive Board

President – Jing Cao

President Elect – Young Wang

Past President – Zhen Zhao

Historian – Ming Jin

Treasurer – He Sarina Yang

Secretory – Yiqi Rbuen Luo

Board of Directors – Xin Yi & Jieli Shirly Li

Communication Officer – Fang Wu


2018-2019 Executive Board

President – Chao Yuan

Past President – Zengliu Su

Advisor – Victoria Zhang & Ming Jin, Zengliu Su

Web master & President Elect – Jing Cao

Treasurer – He Sarina Yang

Board of Director – Xin Yi & Jieli Shirly Li


2017-2018 Executive Board

Past President – Zengliu Su

President- Zhen Zhao

President-Elect – Chao Yuan

Board Director – Xin Yi

Treasurer – Sarina Yang

Webmaster – Jing Cao